หน้าแรก
        องค์กรของเรา
        พบกลุ่มออนไลน์
        บริการผู้เรียน
        บริการชุมชน
        ชุมชนศิษย์เก่า
        โลกแห่งการเรียนรู้
        ประกันคุณภาพ

คู่มือสำหรับประชาชน:หลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2272 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2175 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอจบการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2136 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การรับสมัครนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2325 download

เข้าสู่ระบบ E-learning

            


การนำผลการประเมินมาใช้

การนำผลการประเมินภายนอกมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

                 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ 2552 สถานศึกษาจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทั้งหมด โดยได้มีการพิจารณาข้อเสนอแนะที่ควรพัฒนา นำมากำหนดเป็นพันธสัญญา 5 ประการ สู่คุณภาพของสถานศึกษา  ดังนี้

                พันธสัญญาประการที่หนึ่ง  :  เราจะมุ่งมั่นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

                พันธสัญญาประการที่สอง  :  เราจะจัดการศึกษาต่อเนื่องที่หลากหลาย และตามความต้องการของผู้เรียน

                พันธสัญญาประการที่สาม  :  มุ่งมั่นจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ

                พันธสัญญาประการที่สี่  :  มุ่งมั่นเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติอย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                พันธสัญญาประการที่ห้า  :  เราจะเป็นพันธมิตรกับบุคคลและองค์กรเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ

ชื่อ Login :
รหัสผ่าน :
 Log out คลิ๊กที่นี่

                      
   
Visit : 514967  
Online : 2  
Home  |   About Us   |   Webboard   |   Contact Us   :  ksnrajburana.com@All Rights Resered