หน้าแรก > องค์กรของเรา
        องค์กรของเรา
        พบกลุ่มออนไลน์
        บริการผู้เรียน
        บริการชุมชน
        ชุมชนศิษย์เก่า
        โลกแห่งการเรียนรู้
        ประกันคุณภาพ

คู่มือสำหรับประชาชน:หลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1955 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1820 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอจบการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1757 download

คู่มือสำหรับประชาชน:การรับสมัครนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1957 download

เข้าสู่ระบบ E-learning

            


โครงสร้างบุคลากร

บุคลากรของสถานศึกษา จำนวน 16 คน

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นายคมกฤช  จันทร์ขจร

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

2

นางเพียงใจ  รอบคอบ

ครูชำนาญการพิเศษ

3

นางนิตยา  วิทยาพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

4

นางสาวอาริยาภรณ์  วงศ์ศฤงคาร

ครู กศน. ตำบล

5

นายโตมร  ตาเจริญเมือง

ครู กศน. ตำบล

6

นางผกามาศ  เรืองจิรัษเฐียร

ครู กศน. ตำบล

7

นายประสิทธิ์  สากุลา

ครู กศน. ตำบล

8

นายอนันต์  มากศรี

ครู กศน. ตำบล

9

นางสาววิภาวรรณ  เฉยชิต

ครู กศน. ตำบล

10

นางสาวลำไพ  โพธิ์ศรีขาม

ครู กศน. ตำบล

11

นางรัตนาพร  โคตรประทุม

ครู กศน. ตำบล

12

นางสาวอมรรัตน์  ดานุวงศ์

ครู กศน. ตำบล

13

นางสาวอริยา  จันทร์เที่ยง

ครู กศน. ตำบล

14

นางสาวรุจิรา  พระโคตร

ครู กศน. ตำบล

15

นางสาวรุ่งนภา  จันทร์พินิจ

เจ้าพนักงานธุรการ

16

นางสาวยุพิน  นุชนารถ

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

ชื่อ Login :
รหัสผ่าน :
 Log out คลิ๊กที่นี่

                      
   
Visit : 466511  
Online : 2  
Home  |   About Us   |   Webboard   |   Contact Us   :  ksnrajburana.com@All Rights Resered